Bezpečná manipulácia so zbraňou

 1. Vždy manipulujte so zbraňou tak, ako keby bola nabitá.

 2. Pred každou manipuláciou so zbraňou sa presvedčte
  o jej stave a ak je to potrebné, vybite ju.

 3. Pred začiatkom streľby skontrolujte pohľadom priestor,
  kde sa predpokladá dopad striel, aby ste zabránili zraneniu,
  poškodeniu zariadenia  strelnice alebo iného majetku.

 4. Nikdy nemierte zbraňou na kohokoľvek a čokoľvek,
  na čo nechcete strieľať a to ani v prípade, ak je vybitá.

 5. Pri akejkoľvek manipulácii okrem vlastnej streľby
  musí byť prst mimo spúšte.

 6. Pred nabitím zbrane a presvedčte, že vývrt hlavne,
  nábojová komora a záver sú čisté.

 7. Zbraň musí po celú dobu manipulácie smerovať
  hlavňou do cieľovej plochy alebo do bezpečného priestoru.

 8. Pred alebo počas streľby nepožívajte alkoholické nápoje,
  návykové ani iné látky, ktoré by mohli spôsobiť oslabenie Vašej koncentrácie.

 9. Pri streľbe vždy používajte chrániče sluchu a zraku.

 10. Po strelnici sa pohybujte iba s vybitou zbraňou uloženou v puzdre.