Strelecké kurzy

Strelecká akadémia realizuje kurzy streľby dvomi základnými spôsobmi:

a) skupinové kurzy:

 • termíny vrátane ďalších podrobností o ich realizácii sa zverejňujú na v sekcii "Termíny kurzov",
 • stanovuje sa minimálny počet účastníkov, ktorého dodržanie je podmienkou
  pre stanovenie uvedenej ceny kurzu,
 • cena kurzu zahŕňa všetky náklady účastníka - práca inštruktora,
  prenájom strelnice a je konečná,


b) individuálne kurzy:

 • termíny sa stanovujú na základe individuálneho dohovoru účastníka a Streleckej akadémie,
 • organizujú sa pre jednotlivcov alebo menšie skupiny (dvojice, trojice,...),
 • cena kurzu sa určuje podľa cenníka (pozri sekciu "Cenník")
  v závislosti na dĺžke trvania a počte účastníkov,
 • v cene nie je zahrnutý prenájom strelnice, nakoľko táto suma
  je závislá na použitej strelnici,
 
 

Kurz ADEPT

praktická príprava na skúšky
 
Rozsah kurzu: 5 hodín
 
Počet nábojov: 100
 
Cena kurzu: 110 € + strelnica
 
Cieľ kurzu: pripraviť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na úspešné absolvovanie skúšky so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane, potrebných na preukázanie spôsobilosti stať sa držiteľom zbrojného preukazu.
 
Obsah kurzu:
 • a) základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva,
 • b) teória streľby,
 • c) bezpečná manipulácia so zbraňou,
 • d) zásady bezpečnosti na strelnici,
 • e) praktické a bezpečné používanie zbrane,
 • f) ostrá streľba.
 
Výstroj:

- vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
- pevný opasok, umiestniteľný do pútok nohavíc v šírke min. 4 cm,
- písacie potreby.

 

     Obsah kurzu je v súlade s obsahom prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (body C a E). Nad rámec uvedeného rozsahu skúšky je do kurzu zaradená ostrá streľba, účelom ktorej je praktické precvičenie bezpečného ovládania strelnej zbrane pri streľbe.

 

     V záujme uvedeného sa kurz realizuje individuálne, resp. v malej skupine, čo zabezpečuje možnosť venovať pozornosť každému účastníkovi kurzu v potrebnom rozsahu. Z tohto dôvodu sa termíny realizujú na základe dohovoru klienta s inštruktorom.

 

    Kurz sa vykonáva spravidla na vybranej strelnici, kde sú na jeho realizáciu vytvorené vhodné podmienky najmä z hľadiska priestoru a materiálneho zabezpečenia. V cene kurzu je prenájom výzbroje, výstroja, ochranných prostriedkov, 100 ks streliva, terčový materiál a práca inštruktora. Prenájom streleckého stanovišťa a ďalších priestorov sa platí samostatne v závislosti na ponuke konkrétnej strelnice.

 

    V prípade záujmu je absolventovi kurzu možné poskytnúť poradenstvo pri  výbere zbrane, streliva a výstroja.

 

Kurz 1

začiatočník (krátka zbraň)

Cieľ kurzu: dosiahnuť u absolventov správne zvládnutie základných prvkov manipulácie so strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.

Podmienka účasti: 

 • - zbrojný preukaz,
 • - vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 
 
 
 
Obsah kurzu:
 • a) zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou,
 • b) povinnosti strelca pri manipulácii so strelnou zbraňou,
 • c) zásady manipulácie so zbraňou na strelnici,
 • d) možné spôsoby nosenia zbrane a príslušenstva,
 • e) nácvik manipulácie so zbraňou - držanie zbrane, postoj, mierenie, spúšťanie,
 • f) základné strelecké pozície v stoji, 
 • g) poruchy pri streľbe a spôsoby ich odstránenia,
 • h) mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • i) mierená streľba s rôznymi prvkami manipulácie,
 • j) presná streľba na krátke a stredné vzdialenosti,
 • k) presná streľba s prvkami manipulácie,

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Výzbroj, výstroj:                                                                                                                                                       

- vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky, revolver s príslušenstvom,                                                               - min. 200 ks nábojov požadovaného kalibru,
- opaskové puzdro na zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
- pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
- písacie potreby,

 

Kurz 2

mierne pokročilý (krátka zbraň)  
 
Cieľ kurzu: v nadväznosti na kurz 1 overiť u frekventanta osvojenie si už precvičených techník ovládania strelnej zbrane a zvládnuť ďalšie zložitejšie prvky manipulácie a náročnejšie techniky streľby v rámci základov obrannej streľby s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu streľby. 
 
Podmienka účasti:
 • - zbrojný preukaz,
 • - vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • - absolvovanie kurzu 1 a zvládnutie jeho obsahu,

Obsah kurzu:
 • a) presná streľba v rôznych streleckých pozíciách,
 • b) rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • c) rýchla streľba s prvkami manipulácie,
 • d) rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
 • e) streľba so zmenou streleckej polohy (kombinácie),
 • f) streľba so zmenou streleckého stanoviska,
 • g) rýchla streľba na skupinový terč,
 • h) presná streľba silnou (slabou) rukou,
 • i) streľba spoza krytu rôznymi spôsobmi,
 • j) streľba spoza krytu v rôznych streleckých pozíciách,
 • k) presná streľba za pohybu,

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Výzbroj, výstroj:

- odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),
- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
- min. 250 ks nábojov požadovaného kalibru,
- opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
- pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,
- písacie potreby,

 

Kurz 3

pokročilý (krátka zbraň)
 
Cieľ kurzu : v nadväznosti na nižšie úrovne overiť u frekventanta schopnosť bezpečne a účinne použiť strelnú zbraň a následne precvičiť náročnejšie techniky obrannej streľby s dôrazom na schopnosť reakcie na vzniknutú situáciu a voľbu vhodného spôsobu použitia strelnej zbrane.
 
Podmienka účasti:
 • - zbrojný preukaz,
 • - vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • - absolvovanie kurzov 1 a 2 a zvládnutie ich obsahu,
 
Obsah kurzu :
 • a) rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti,
 • b) rýchla streľba s prvkami manipulácie,
 • c) rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
 • d) rýchla streľba na skupinový terč,
 • e) presná streľba na veľké vzdialenosti,
 • f) rýchla streľba dvomi rukami na krátke vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • g) streľba na pohyblivé a miznúce ciele rôznymi spôsobmi,
 • h) streľba s núdzovou manipuláciou,
 • i) streľba na pohyblivé a miznúce ciele,
 • j) streľba so zmenou smeru rôznymi spôsobmi,
 • k) streľba po fyzickej záťaži,
 • l) streľba za zmenených svetelných podmienok rôznymi spôsobmi,
 
Rozsah kurzu: 5 hodín
 
Výzbroj, výstroj :
- odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),
- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
- min. 350 ks nábojov požadovaného kalibru,
- opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
- pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,
- písacie potreby,
 

Kurz 4

zmenené svetelné podmienky (krátka zbraň)
 
Cieľ kurzu : v nadväznosti na nižšie úrovne overiť u frekventanta schopnosť bezpečne a účinne použiť strelnú zbraň za zmenených svetelných podmienok - šero, tma bez a s použitím rôzneho zdroja osvetlenia.
 
Podmienka účasti:
 • - zbrojný preukaz,
 • - vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • - minimálne absolvovanie kurzov 1 a 2 a zvládnutie ich obsahu,
 
Obsah kurzu :
 • a) zásady streľby za zmenených svetelných podmienok,
 • b) výstroj pre streľbu,
 • c) presná streľba bez osvetlenia terča,
 • d) presná streľba pri umelom osvetlení,
 • e) spôsoby použitia baterky na osvetlenie terča,
 • f) rýchla streľba na svetelný signál,
 
Rozsah kurzu: 3 hodiny
 
Výzbroj, výstroj :

- vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
- min. 150 ks nábojov požadovaného kalibru,
- opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
- pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
- vhodné ručné svietidlo a náhradné akumulátory,
- písacie potreby,

 

Kurz 5

základy samonabíjacej pušky (dlhá zbraň)

           

Cieľ kurzu : dosiahnuť u absolventov správne zvládnutie základných prvkov manipulácie s dlhou strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.
 
Podmienka účasti:
 • - zbrojný preukaz,
 • - vlastná dlhá strelná zbraň,
 
 
 
Obsah kurzu :
 • a) zásady bezpečnosti pri manipulácii so zbraňou,
 • b) spôsoby držania zbrane pri streľbe,
 • c) pohotovostné polohy a spôsob zalícenia zbrane,
 • d) strelecké pozície,
 • e) základné prvky manipulácie so zbraňou,
 • f) spôsoby prebitia zbrane,
 • g) mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • h) presná streľba na krátke vzdialenosti rôznymi spôsobmi s prvkami manipulácie,
 • i) streľba so zmenou streleckej pozície,
 • j) spôsoby pohybu so zbraňou,
 • k) streľba s výmenou zbrane,
 
Rozsah kurzu: 4 hodiny
 
Výzbroj, výstroj :

- vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
- vlastná dlhá zbraň a min. 2 zásobníky,
- vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
- min. 200 ks nábojov pre dlhú zbraň a min. 50 ks nábojov pre krátku zbraň,
- vhodné puzdro na krátku zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
- popruh na dlhú zbraň, puzdro min. na jeden zásobník na dlhú zbraň,
- pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien (odporúča sa),
- písacie potreby,

 

Základný cenník kurzov 1 - 5 pre individuálnych účastníkov:

počet osôb - účastníkov cena kurzu za hodinu na osobu
jedna 20 €
dve 17 €
tri a viac 15 €

 

Poznámka: V cene kurzu nie je prenájom strelnice, ktorého výška je závislá na mieste konania a počte účastníkov kurzu.