Strelecké kurzy

Strelecká akadémia realizuje kurzy streľby dvomi základnými spôsobmi:

KURZ ADEPT

praktická príprava
na skúšku
 • 125/osoba + strelnica
 • 1 - 3
 • 6 hodín
 • ~50 nábojov
 • Individuálne na základe dohovoru
 • obsahom kurzu je praktická príprava na skúšku k získaniu ZP - bezpečnosť pri manipulácia so zbraňou, konštrukcia zbraní, nácvik manipulácie, základy ostrej streľby,

KURZ 1

začiatočník
(pištoľ, revolver)
 • 75/osoba
 • 5 - 10
 • 4 hodiny
 • ~200 nábojov
 • 28. 01. 2024 od 08.00 do 12.00
 • 21. 04. 2024 od 08.00 do 12.00
 • obsahom kurzu sú základy manipulácie a jednoduché techniky ovládania vlastnej krátkej strelnej zbrane

KURZ 2

mierne pokročilý
(pištoľ, revolver)
 • 85/osoba
 • 5 - 10
 • 4 hodiny
 • ~250 nábojov
 • 24. 03. 2024 od 08.00 do 12.00
 • 16. 06. 2024 od 08.00 do 12.00
 • kurz nadväzuje na kurz 1 (podmienka) a jeho obsahom sú zložitejšie techniky ovládania vlastnej krátkej strelnej zbrane pri streľbe za rôznych podmienok

KURZ 3

pokročilý
(pištoľ, revolver)
 • 85/osoba
 • 4 - 8
 • 4 hodiny
 • ~250 nábojov
 • pripravuje sa
 • kurz nadväzuje na kurz 2 (podmienka) a jeho obsahom je taktická streľba pri zaisťovaní vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti inej osoby v rôznych modelových situáciách

KURZ 4

streľba za zmenených
svetelných podmienok
(pištoľ, revolver)
 • 75/osoba
 • 4 - 8
 • 4 hodiny
 • ~150 nábojov
 • pripravuje sa
 • obsahom kurzu sú základy streľby za zmenených svetelných podmienok - za šera a tmy

KURZ 5

základy samonabíjacej
pušky
 • 75/osoba
 • 4 - 8
 • 4 hodiny
 • ~200 nábojov
 • pripravuje sa
 • obsahom kurzu sú základy streľby zo samonabíjacej pušky (spravidla Sa vz. 58, AK)

KURZ 6

základy brokovnice
 • 75/osoba
 • 4 - 6
 • 4 hodiny
 • ~100 nábojov (25 JS, 75 HS)
 • pripravuje sa
 • Obsahom kurzu sú základy manipulácie a ovládania zbrane pri príprave na streľbu a počas nej

KURZ 7

tréning streľby podľa
pravidiel LOS - SK
 • 75/osoba
 • 5 - 10
 • 4 hodiny
 • ~200 nábojov
 • 25. 02. 2024 od 08.00 do 12.00
 • obsahom kurzu sú techniky ovládania vlastnej krátkej strelnej zbrane pri streľbe podľa pravidiel obrannej streľby (LOS-SK) vrátane základov taktiky pri riešení streleckých situácií

Nenašli ste termín kurzu, ktorého by ste sa chceli zúčastniť?
Dajte nám vedieť a my Vás budeme informovať, ak sa bude takýto kurz organizovať.

Ak Vám nevyhovuje skupinová forma kurzu,
je možné po dohode realizovať kurz ako individuálny.

Ďalšia ponuka streleckého výcviku

Výcvik v streľbe pre bezpečnostné služby, zbory

Obsahom výcviku je:

 • zásady bezpečnosti pri manipulácii so strelnou zbraňou,
 • základy streľby (postoj, držanie zbrane, spúšťanie),
 • streľba rôznymi spôsobmi z rôznych druhov zbraní podľa požiadavky.

 

Výcvik sa vykonáva spravidla periodickou formou na základe požiadavky klienta v súvislosti s požadovaným stupňom vycvičenosti pracovníkov. Podrobnosti o obsahu výcviku a spôsobe jeho realizácie je v prípade záujmu vhodné upresniť osobne.

Cena sa stanoví dohodou podľa požiadavky a rozsahu prác.


Darčekové poukazy

Poukazy na služby Streleckej akadémie v oblasti realizácie
výcviku v streľbe v hodnote:

 1. 100 €, v cene je streľba z troch typov krátkych strelných
  zbraní v trvaní 2 hodín,
 2. 150 €, v cene je streľba zo štyroch typov krátkych a jednej
  dlhej strelnej zbrane  v trvaní 3 hodín.

 

Obsah je možné na základe individuálneho dohovoru upraviť podľa požiadaviek klienta, resp. adresáta poukazu. 

Poznámka: Poukaz môže využiť aj osoba, ktorá nie je držiteľom zbrojného preukazu v zmysle zákona č.190/2003 Z.z.

Poradenstvo v oblasti výcviku v streľbe

Obsahom je:

 • návrh a realizácia systému výcviku podľa požiadaviek klienta,
 • vypracovanie metodiky pre vykonávanie výcviku v streľbe
  na podmienky klienta

Cena sa stanoví dohodou podľa požiadavky a rozsahu prác.

Obsah kurzov

Kurz ADEPT

praktická príprava na skúšky
Rozsah kurzu: 6 hodín
 
Počet nábojov: 50
 
Cena kurzu: 125 € + strelnica
 
Cieľ kurzu: 
 
pripraviť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na úspešné absolvovanie skúšky so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane, potrebných na preukázanie spôsobilosti stať sa držiteľom zbrojného preukazu.
 

Obsah kurzu:

 • základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva,
 • teória streľby,
 • bezpečná manipulácia so zbraňou,
 • zásady bezpečnosti na strelnici,
 • praktické a bezpečné používanie zbrane,
 • ostrá streľba.
 
Výstroj:
 
 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • pevný opasok, umiestniteľný do pútok nohavíc v šírke min. 4 cm,
 • písacie potreby.

Obsah kurzu je v súlade s obsahom prílohy č. 1 vyhlášky MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (body C a E). Nad rámec uvedeného rozsahu skúšky je do kurzu zaradená ostrá streľba, účelom ktorej je praktické precvičenie bezpečného ovládania strelnej zbrane pri streľbe.

V záujme uvedeného sa kurz realizuje individuálne, resp. v malej skupine, čo zabezpečuje možnosť venovať pozornosť každému účastníkovi kurzu v potrebnom rozsahu. Z tohto dôvodu sa termíny realizujú na základe dohovoru klienta s inštruktorom.

Kurz sa vykonáva spravidla na vybranej strelnici, kde sú na jeho realizáciu vytvorené vhodné podmienky najmä z hľadiska priestoru a materiálneho zabezpečenia. V cene kurzu je prenájom výzbroje, výstroja, ochranných prostriedkov, 50 ks streliva, terčový materiál a práca inštruktora. Prenájom streleckého stanovišťa a ďalších priestorov sa platí samostatne v závislosti na ponuke konkrétnej strelnice.

V prípade záujmu je absolventovi kurzu možné poskytnúť poradenstvo pri  výbere zbrane, streliva a výstroja.

Kurz 1

začiatočník (pištoľ, revolver)

Cieľ kurzu: 

dosiahnuť u absolventov správne zvládnutie základných prvkov manipulácie so strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.

Podmienka účasti: 

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 
Obsah kurzu:
 
 • zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou,
 • povinnosti strelca pri manipulácii so strelnou zbraňou,
 • zásady manipulácie so zbraňou na strelnici,
 • možné spôsoby nosenia zbrane a príslušenstva,
 • nácvik manipulácie so zbraňou – držanie zbrane, postoj, mierenie, spúšťanie,
 • základné strelecké pozície v stoji, 
 • poruchy pri streľbe a spôsoby ich odstránenia,
 • mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • mierená streľba s rôznymi prvkami manipulácie,
 • presná streľba na krátke a stredné vzdialenosti,
 • presná streľba s prvkami manipulácie,

 

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Výzbroj, výstroj:

 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky, revolver s príslušenstvom,
 • min. 200 ks nábojov požadovaného kalibru,
 • opaskové puzdro na zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
 • písacie potreby

Kurz 2

mierne pokročilý (pištoľ, revolver)
Cieľ kurzu: 
 
v nadväznosti na kurz 1 overiť u frekventanta osvojenie si už precvičených techník ovládania strelnej zbrane a zvládnuť ďalšie zložitejšie prvky manipulácie a náročnejšie techniky streľby v rámci základov obrannej streľby s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu streľby.
 
Podmienka účasti:
 
 • zbrojný preukaz,
 • vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • absolvovanie kurzu 1 a zvládnutie jeho obsahu,

 

Obsah kurzu:
 
 • presná streľba v rôznych streleckých pozíciách,
 • rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • rýchla streľba s prvkami manipulácie,
 • rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
 • streľba so zmenou streleckej polohy (kombinácie),
 • streľba so zmenou streleckého stanoviska,
 • rýchla streľba na skupinový terč,
 • presná streľba silnou (slabou) rukou,
 • streľba spoza krytu rôznymi spôsobmi,
 • streľba spoza krytu v rôznych streleckých pozíciách,
 • presná streľba za pohybu,


Rozsah kurzu:
 4 hodiny

Výzbroj, výstroj:

 • odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
 • min. 250 ks nábojov požadovaného kalibru,
 • opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,
 • písacie potreby

Kurz 3

pokročilý (pištoľ, revolver)
Cieľ kurzu: 
 
v nadväznosti na nižšie úrovne overiť u frekventanta schopnosť bezpečne a účinne použiť strelnú zbraň a následne precvičiť náročnejšie techniky obrannej streľby s dôrazom na schopnosť reakcie na vzniknutú situáciu a voľbu vhodného spôsobu použitia strelnej zbrane.
 

Podmienka účasti:

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • absolvovanie kurzov 1 a 2 a zvládnutie ich obsahu,
 

Obsah kurzu :

 • rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti,
 • rýchla streľba s prvkami manipulácie,
 • rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
 • rýchla streľba na skupinový terč,
 • presná streľba na veľké vzdialenosti,
 • rýchla streľba dvomi rukami na krátke vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • streľba na pohyblivé a miznúce ciele rôznymi spôsobmi,
 • streľba s núdzovou manipuláciou,
 • streľba na pohyblivé a miznúce ciele,
 • streľba so zmenou smeru rôznymi spôsobmi,
 • streľba po fyzickej záťaži,
 • streľba za zmenených svetelných podmienok rôznymi spôsobmi,
 
Rozsah kurzu: 5 hodín
 
Výzbroj, výstroj :
 
 • odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
 • min. 350 ks nábojov požadovaného kalibru,
 • opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,
 • písacie potreby

Kurz 4

zmenené svetelné podmienky (pištoľ, revolver)
Cieľ kurzu:
 
v nadväznosti na nižšie úrovne overiť u frekventanta schopnosť bezpečne a účinne použiť strelnú zbraň za zmenených svetelných podmienok – šero, tma bez a s použitím rôzneho zdroja osvetlenia.
 

Podmienka účasti:

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver),
 • minimálne absolvovanie kurzov 1 a 2 a zvládnutie ich obsahu,
 

Obsah kurzu :

 • zásady streľby za zmenených svetelných podmienok,
 • výstroj pre streľbu,
 • presná streľba bez osvetlenia terča,
 • presná streľba pri umelom osvetlení,
 • spôsoby použitia baterky na osvetlenie terča,
 • rýchla streľba na svetelný signál,
 
Rozsah kurzu: 3 hodiny
 
Výzbroj, výstroj :
 
 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
 • min. 150 ks nábojov požadovaného kalibru,
 • opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
 • vhodné ručné svietidlo a náhradné akumulátory,
 • písacie potreby

Kurz 5

základy samonabíjacej pušky (dlhá zbraň)
Cieľ kurzu: 
 
dosiahnuť u absolventov správne zvládnutie základných prvkov manipulácie s dlhou strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.
 

Podmienka účasti:

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná dlhá strelná zbraň,
 

Obsah kurzu:

 • zásady bezpečnosti pri manipulácii so zbraňou,
 • spôsoby držania zbrane pri streľbe,
 • pohotovostné polohy a spôsob zalícenia zbrane,
 • strelecké pozície,
 • základné prvky manipulácie so zbraňou,
 • spôsoby prebitia zbrane,
 • mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti rôznymi spôsobmi,
 • presná streľba na krátke vzdialenosti rôznymi spôsobmi s prvkami manipulácie,
 • streľba so zmenou streleckej pozície,
 • spôsoby pohybu so zbraňou,
 • streľba s výmenou zbrane,
 
Rozsah kurzu: 4 hodiny
 
Výzbroj, výstroj:
 
 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • vlastná dlhá zbraň a min. 2 zásobníky,
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
 • min. 200 ks nábojov pre dlhú zbraň a min. 50 ks nábojov pre krátku zbraň,
 • vhodné puzdro na krátku zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • popruh na dlhú zbraň, puzdro min. na jeden zásobník na dlhú zbraň,
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien (odporúča sa),
 • písacie potreby

Kurz 6

základy brokovnice
Cieľ kurzu:
 
dosiahnuť u absolventov správne zvládnutie základných prvkov manipulácie so strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.
 

Podmienka účasti: 

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná opakovacia brokovnica


Obsah kurzu :

 • zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou,
 • povinnosti strelca pri manipulácii so strelnou zbraňou,
 • zásady manipulácie so zbraňou na strelnici,
 • možné spôsoby nosenia zbrane a príslušenstva,
 • nácvik manipulácie so zbraňou – držanie zbrane, postoj, mierenie, spúšťanie,
 • základné strelecké pozície v stoji, 
 • poruchy pri streľbe a spôsoby ich odstránenia,
 • streľba na stredné vzdialenosti s použitím JS a HS,
 • presná streľba s vybranými prvkami manipulácie
 
Rozsah kurzu: 4 hodiny
 

Výzbroj, výstroj :

 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • vlastná opakovacia brokovnica,
 • min. 100 ks nábojov požadovaného kalibru (25 ks JS, 75 ks HS),
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
 • písacie potreby

Kurz 7

tréning obrannej streľby podľa pravidiel LOS SK
Cieľ kurzu: 
 
overiť u absolventov znalosť pravidiel LOS SK, základné postupy a riešenie streleckých situácií so zameraním na efektivitu streľby a taktiku.
 

Podmienka účasti:

 • zbrojný preukaz,
 • vlastná krátka strelná zbraň,
 • výstroj podľa pravidiel (skryté nosenie)

 

Obsah kurzu :

 • zásady bezpečnosti počas pretekov,
 • kontrola výzbroje, výstroja podľa pravidiel,
 • základné pravidlá pre obrannú streľbu – terče, penalizácie, diskvalifikácia,
 • strelecké pozície, využiteľné pri riešení streleckých úloh,
 • postupy dynamickej streľby na rôzne umiestnené terče,
 • využitie jednotlivých spôsobov krytia podľa pravidiel a zásady ich dodržiavania,
 • taktické zásady postupu v streleckej situácii,
 • nácvik streľby so zmenou držania zbrane v priebehu streleckej situácie,,
 • nácvik streľby s využitím svietidla,
 • praktické riešenie jednoduchej streleckej situácie
 
Rozsah kurzu: 4 hodiny
 

Výzbroj, výstroj :

 • vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
 • vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
 • min. 150 ks nábojov pre krátku zbraň,
 • vhodné puzdro na krátku zbraň, odporúča sa puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
 • vhodné svietidlo na zbraň, resp. do ruky s náhradnými zdrojmi, chrániče kolien (odporúča sa),
 • pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
 • písacie potreby