Bezpečnosť

 1. Vždy manipulujte so zbraňou tak, ako keby bola nabitá.

 2. Pred každou manipuláciou so zbraňou sa presvedčte
  o jej stave a ak je to potrebné, vybite ju.

 3. Pred začiatkom streľby skontrolujte pohľadom priestor,
  kde sa predpokladá dopad striel, aby ste zabránili zraneniu,
  poškodeniu zariadenia  strelnice alebo iného majetku.

 4. Nikdy nemierte zbraňou na kohokoľvek a čokoľvek,
  na čo nechcete strieľať a to ani v prípade, ak je vybitá.

 5. Pri akejkoľvek manipulácii okrem vlastnej streľby
  musí byť prst mimo spúšte.

 6. Pred nabitím zbrane a presvedčte, že vývrt hlavne,
  nábojová komora a záver sú čisté.

 7. Zbraň musí po celú dobu manipulácie smerovať
  hlavňou do cieľovej plochy alebo do bezpečného priestoru.

 8. Pred alebo počas streľby nepožívajte alkoholické nápoje,
  návykové ani iné látky, ktoré by mohli spôsobiť oslabenie Vašej koncentrácie.

 9. Pri streľbe vždy používajte chrániče sluchu a zraku.

 10. Po strelnici sa pohybujte iba s vybitou zbraňou uloženou v puzdre.

Legislatíva

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

(1) Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.

(2) Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť.

(4) Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou.

(5) Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo byte iného alebo v iných priestoroch slúžiacich na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté.

(1) Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) závažnejším spôsobom konania,
b) prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu,
c) najmenej s dvoma osobami, alebo
d) z osobitného motívu.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) voči chránenej osobe, alebo
b) ako člen nebezpečného zoskupenia.